Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

 

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari och Firefox./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari and Firefox web browsers.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du "Välkommen till rekvisitionsportalen".

Log in or create a new user, after that you select "Welcome to the requisition site". 

 

Integritetspolicy / Privacy Policy

 

Observera!

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i rekvisitionsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.

 Note!

  • The < and > characters may not be used in any field in the requisition form.
  • Each completed tab must be saved separately before filling in the next tab.